فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه نایاماگابه، روآندا
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۲۰۰۰
روش پیشنهادی کلیه‌ی روش‌های دم‌آوری
تاریخ تولید -