فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خانواده محصول گردو
کالری در ۱۰۰ گرم ۶۵۴ کالری
طبع گرم و خشک