فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خاست‌گاه وییاماریا کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۹۰۰ متر
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -