فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه ماساکو تالا کنیا
خاستگاه کنیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۶۰۰ متر
روش پیشنهادی انواع روش‌های دم‌آوری
تاریخ تولید -