فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه کافا اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۹۰۰ متری
روش پیشنهادی -
تاریخ تولید -