فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه %70 عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۷۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقا و آسیا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -