فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه سیداما اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۹۰۰ متر
روش پیشنهادی -
تاریخ تولید -