فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
طبع سرد
محل رویش آذربایجان
موارد استفاده مسکن، آرام بخش درد، نفخ، یبوست، دل پیچه، شکم روش، سرفه خشک، اسهال‌های دموی، غش و جنون
گونه گیاهی