فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ۶۰٪ عربیکا و ٪۴۰ روبوستا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -