فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ روبوستا
خاستگاه منطقه‌ی کولی در ویتنام
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -