فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۸۰ روبوستا و ۲۰٪ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به روشن
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -