فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ۹۰٪ عربیکا و ۱۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۹۰ عربیکا
خاستگاه آفریقا و آمریکای مرکزی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -