فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ۶۰٪ عربیکا و ۴۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه آفریقا و آمریکای جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -