فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه نیاماشکه، روآندا
خاستگاه رواندا
گونه ًRed Bourbon
سال برداشت 2020
ارتفاع کاشت 1600 متر
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید