فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خاست‌گاه نیابیهو، روآندا
خاستگاه رواندا
گونه Red Bourbon
سال برداشت 2020
ارتفاع کاشت ۱۶۵۰ تا ۲۰۰۰ متر
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -